6. april 2013 kl. 16.45 på Trinity Hotel og Konference Center, Færgevej 30, 7000 Fredericia

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra FYC's medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskabs udvalg og andre råd og udvalg.
  • FYC uddannelsesudvalg Nord
  • FYC Uddannelsesudvalg Syd
  • FYC uddannelsesudvalg Øst
  • Kursus og CME udvalget
  • Udvalg til bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelsesforløb
   • Nord
   • Syd
   • Øst
  • Det regionale videreuddannelsesudvalg i Region Øst
  • Det regionale videreuddannelsesudvalg i Region Syd
  • Hjertefølgegruppen i Region Nord
 4. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
 6. Vedtægtsændringer
  • Bestyrelsen forslår følgende ændringer:
    1. At tilføje sætningen ”Beretning fra FYC’s Uddannelsesudvalg Nord, syd og Øst” under faste punkter, som indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde. (§ 5, stk.1)
    2. At der tilføjes en ny paragraf
   § 8 FYC’s Uddannelsesudvalg
   Stk. 1. FYC har tre Uddannelsesudvalg, opdelt efter de tre uddannelsesregioner: Nord, Syd og Øst. Udvalgene har en nucleus, som vælges på Generalforsamlingen, men alle interesserede medlemmer af FYC kan deltage i det løbende arbejde.
   Stk. 2. Uddannelsesudvalgene arbejder lokalt, men med nationalt sigte, for at fremme uddannelsen af yngre cardiologer på alle uddannelsestrin.
   Stk. 3. Generalforsamlingen vælger nucleus-medlemmer for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg én gang. Hvert regional nucleus kan have op til 5 medlemmer. Hvis et medlem af nucleus, under sin 2-årige periode bliver overlæge, skal der på
   Stk. 4. Foreningens bestyrelse udvælger en kontaktperson som sørger for koordinering mellem de regionale initiativer samt bestyrelsens aktiviteter. Nucleus referere til bestyrelsen.
   Stk. 5. Uddannelsesudvalgenes nuclei afgiver årligt rapport til foreningens generalforsamling.
   1. At de efterfølgende paragrafer derefter skifter nummer.
 7. Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer
  Bo Løfgren er på valg i Region Nord og ønsker at genopstille.
  Formanden og næstformanden er på valg og ønsker begge at genopstille.
 8. Eventuelt
Gå til toppen