1. april 2010, kl. 16.15 på Hotel Comwell, Middelfart

Referat ved Linnea Hornbech Larsen

1. Valg af dirigent:

Tina Svenstrup Poulsen blev valgt som dirigent.

2. Formandsberetningen:

Formand Mette Marie Madsen henviste til den skriftlige beretning i Cardiologisk Forum nr. 2, 2010.

3. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologer’s medlemmer i Dansk Cardiologisk Selskabs udvalg:

Uddannelsesudvalget:
Med henvisning til Hans Eiskjærs årsberetning (Cardiologisk Forum nr. 2, 2010) berettede Vibeke Guldbrand Rasmussen, at der havde været meget lille mødeaktivitet i udvalget i det forgangne år. Det ene møde, der har været afholdt var primært en opfølgning på debatten ved DCS årsmødet 2009, omhandlende problemerne ved første ansættelsesrunde til besættelse af HU-forløb. 

Kursus og CME-udvalget:
Foreningen af Yngre Cardiologer har ingen repræsentant i dette udvalg. Jesper Kjærgaard kunne berette, at der har været afholdt flere ekko kurser for at imødekomme den store interesse.

Udvalg til bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelsesforløb: 
Region Nord: Vibeke Guldbrand Rasmussen berettede, at de seneste 2 ansættelsesrunder forløb tilfredsstillende, dog har der været nogen slingrekurs mht. antallet af ansøgere, som har været indkaldt til samtale, så her er man fortsat ved at høste erfaringer. De ekstra uddannelsesforløb, som er tildelt Region Nord, har givet anledning til, at stillinger, der involverer Århus Sygehus, THG starter med 8 måneders mellemrum, hvilket kan give anledning til ekstra ansøgningsrunder (forventet opslag i nov. 2010).

Region Øst: Susette Terkelsen kunne ikke selv være til stede, men havde formidlet et power point-oplæg, som Vibeke Guldbrandgennemgik. Arbejdsformen i ansættelsesudvalget er kommet på ret køl efter de første vanskeligheder. Der mangler dog fortsat repræsentation fra en uvildig yngre læge. Der har generelt været kaldt 7 til samtale til de 5 stillinger. Der har været lagt stor vægt på forskningsmæssig erfaring. Klinisk erfaring opnået under ph.d. forløb har også været vægtet.

Region Syd: Tina Svenstrup Poulsen gennemgik de atypiske problemer fra Region Syd med besættelse af hoveduddannelsesstillingerne i sidste runde. Man måtte slå stillingerne op ad flere omgange. Det blev diskuteret, om man med fordel kunne placere ansøgningsfristen i Region Syd efter de to andre regioner i fremtiden, for evt. at tiltrække interesserede fra de andre regioner. 

Det regionale videreuddannelsesudvalg i Region Øst:
Linnea Hornbech Larsen og Rasmus Møgelvang er repræsentanter i dette. Der har været afholdt to møder siden sidste generalforsamling. Primært har man fokuseret på en uddannelsesenquete, som skulle danne et overblik over uddannelsespotentialet på de forskellige afdelinger, der indgår i hoveduddannelsesforløb for kardiologi i Region Øst. Herudover har man taget FYCs uddannelsesenquete op, og vist interesse for at fokusere på uddannelse i nogle af de procedurer, som HU-lægerne i region øst har påpeget er mangelfulde. Der arbejdes ligeledes på en klar aftale mellem de enkelte FBE og HSE om, hvilke kompetencer der tilegnes hvor og hvornår. Et udkast mellem BBH og RH ligger klart.

Det regionale videreuddannelsesudvalg i Region Syd:
Tina Svenstrup Poulsen og Jesper Khedri Jensen berettede om problemer med HU-funktionen på Haderslev Sygehus bl.a. med baggrund i for få speciallæger i både kardiologien og de øvrige intern medicinske specialer. Desuden rykkes en del af de intern medicinske senge til Sønderborg, hvorfor der er frygt for om patientgrundlaget er tilstrækkelig højt.

Dette endte ud i et inspectorbesøg, hvor Haderslev sygehus indtil videre fortsat er godkendt til HU-forløb, men et nyt inspectorbesøg i snarlig fremtid vil følge op herpå.

4. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent:

Næstformand Erik Grove fremlagde regnskabet for 2009. FYC kom ud af 2009 med et overskud på 68.000 kroner, hvilket skal ses i lyset af let stigende udgifter men også en indtægt på 50.000 kr, som egentlig hørte til regnskabsåret 2008. Muligheden for solosponsorater haves ikke længere, og FYC´s arbejde støttes nu især ved salg af standpladser ved foreningens møder og i mindre grad (nye initiativer i 2010) som fx bannerreklamer på hjemmesiden www.fyc.dk. Ændringen fra solo- til multisponsorater er helt i overensstemmelse med hvad eksempelvis Dansk Cardiologisk Selskab har oplevet gennem de seneste år og må tilskrives en kombination af bl.a. regler udstukket af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet samt en ændret holdning til og mulighed for sponsorering af faglige aktiviteter. Den manglende mulighed for solosponsorater stiller større krav til bestyrelsen mhp fundraising, da hvert enkelt firma bidrager med markant mindre beløb end tidligere. Bestyrelsen har formået at imødekomme denne udfordring. På indtægtssiden er kontingentindtægterne også steget markant, idet kontingentsatsen blev forhøjet på seneste generalforsamling.Udgifterne steg i 2009 til 275.000 sammenlignet med udgifter på 266.000 i 2008, hvilket hovedsageligt skyldes øgede udgifter til mødeafholdelse, idet møderne var særdeles velbesøgte og med deltagerrekord ved årsmødet. FYC formår stadig at tilbyde medlemmerne gratis mødedeltagelse endda med kørselstilskud, der dog er reduceret i forhold til tidligere.

FYC blev i 2009 momsregistreret, hvilket var nødvendigt, da indtægterne for udlejning af standpladser er momspligtige.

5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne:

Der var ikke forud for mødet indkommet nogen forslag til dette punkt.

6. Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer:

Formandskabet i Foreningen af Yngre Cardiologer følger formandskabet i Dansk Cardiologisk Selskab som roterer mellem regionerne hvert andet år. Mette Marie Madsen har været formand gennem 2 år for Region Nord, og formandskabet rykker nu til Region Øst. Formandsposten var således på valg til besættelse af en yngre læge i Foreningen af Yngre Cardiologer fra Region Øst. Rasmus Møgelvang stillede op og blev valgt. Næstformandskabet følger ligeledes regionsrotationen. Erik Grove har været næstformand gennem 2 år i Region Nord, og posten rykkes nu til Region Øst. Linnea Hornbech Larsen stillede op og blev valgt. Dan Høfsten er valgt i Region Øst for 2 år og har siddet i 1 år, han fortsætter uden at være på valg. Dan Høfsten fortsætter ligeledes som webmaster.

I Region Nord var Mette Marie Madsen og Erik Grove villige til at forsætte i bestyrelsen som ordinære bestyrelsesmedlemmer. Begge blev genvalgt.

I Region Syd udløb valgperioden for Mikael Kjær Poulsen. Han ønskede ikke at genopstille. Jesper Khedri Jensen er valgt i Region Syd for 2 år, og har siddet i 1 år. Han fortsætter uden at være på valg. Til den ledige post i Region Syd opstillede Jacob Pontoppidan og blev valgt.

De lægelige revisorer var på valg. Bent Raungaard ønskede genvalg og blev valgt. Christian Gerdes ønskede ikke genvalg. Niels Thue Olsen stillede op til posten og blev valgt.

 

7. Eventuelt:

Mette Marie Madsen og Erik Grove blev takket for deres store arbejde som formandskab gennem de sidste 2 år. Mikael Kjær Poulsen blev takket for sin store indsats i bestyrelsen gennem de sidste 2 år.

Gå til toppen