18. april 2009 kl. 16.45 på Hotel Comwell Middelfart

Referat ved Erik C. L. Grove

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning og godkendelse af beretningen
 3. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologers medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskabs udvalg.
  - Uddannelsesudvalget
  - Kursus- og CME-udvalget
  - Udvalg til bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelsesforløb
  - De regionale videreuddannelsesudvalg i Region Øst
  - Det regionale videreuddannelsesudvalg i Region Syd
   
 4. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
 6. Valg af formand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og revisorer
 7. Eventuelt

Referat

  1. Valg af dirigent: Susette Krohn Therkelsen blev valgt som dirigent og kunne fastslå, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt 2 dage for sent i forhold til de i vedtægterne anførte retningslinier. Der var imidlertid ingen indsigelser, og forsamlingen var derfor beslutningsdygtig.
  2. Formandsberetning: Mette Marie Madsen berettede fra det forløbne år bl.a. om mødeaktiviteten, tentamener ved de obligatoriske hoveduddannelseskurser, individualiserede hoveduddannelsesforløb og resultater af FYC´s uddannelsesenquete. Formandsberetningen, der kan læses i Cardiologisk Forum nr. 2 2009,  blev godkendt uden indvendinger.
  3. Beretning fra FYC’s medlemmer i DSC’s udvalg: Formanden aflagde beretning fra Uddannelsesudvalget, der kun har afholdt et enkelt møde i det forløbne år. Man diskuterede her tentamener i forbindelse hoveduddannelseskurserne samt muligheden for fremover at stå for  uddannelsesenqueteerne både mht. udfærdigelse af spørgsmål og præsentation af resultater. Enqueteerne, der hidtil er udgået fra FYC´s bestyrelse, vil formentlig hermed kunne få endnu større gennemslagskraft og dermed i højere grad kunne medvirke til at forbedre uddannelsesforholdene.

   Aktuelle problemstillinger for ansættelsesudvalgene i forbindelse med den nye ansættelsesprocedure og specielt ansættelsessamtalerne var gennemgået og diskuteret i forbindelse med uddannelsessessionen tidligere på dagen.

   Kursus- og CME-udvalget: Ingen repræsentanter tilstede.

   Berit Thornvig Jensen aflagde beretning for de regionale videreuddannelsesudvalg i region Øst og Syd. Videreuddannelsesudvalgene har rådgivende funktion for de regionale videreuddannelsesråd. I begge regioner er der oprettet et ekstra hoveduddannelsesforløb. I Svendborg har reservelægerne periodevist næsten kun gået i vagt, idet de dog nu er sikret 2 vagtfrie dage om ugen.

   Der er ikke noget regionalt videreuddannelsesudvalg i region Nord, men hjertefølgegruppen har en lignende funktion. FYC har ikke en fast repræsentant i udvalget, men da de uddannelseskoordinerende yngre læger fra de kardiologiske afdelinger sidder i udvalget, vil der dog for praktiske forhold altid sidde et FYC-medlem. Aktuelt bl.a. Vibeke Guldbrand Rasmussen, der fortalte om udvalgets arbejde.
  4. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent: Erik C. L. Grove redegjorde for foreningens økonomi, der i det forgangne år har været præget af en markant stigning i udgifterne til mødeafholdelse. Disse blev tidligere varetaget af sponsorer, men udgifterne afholdes nu direkte af foreningen, og indtægterne tilvejebringes ved udlejning af standpladser. De nye udgifter til mødeafholdelse resulterede i et solidt underskud. Mulighederne for at genvinde balancen blev drøftet og førte til en principiel diskussion af brugerbetaling for mødedeltagelse, kørselstilskud og kontingentsatser. Bestyrelsen havde forud for mødet valgt at reducere kørselstilskuddet, og det blev ved afstemning vedtaget at fastholde de reducerede kørselstilskud, som ved kommende møder justeres under hensyntagen til lokalitet for mødeafholdelse. Der blev udtrykt ønske om at fastholde kørselstilskuddet for at sikre en bred geografisk medlemsrepræsentation ved møderne. Bestyrelsens forslag om at øge kontingentet med 33% blev forkastet og et forslag fra forsamlingen om en stigning på 100% blev i stedet vedtaget. Kontingentsatserne er således nu henholdsvis 300 kr for ordinære medlemmer og 150 kr for ekstraordinære medlemmer herunder medicinstuderende. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
  5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne: Det var fra bestyrelsen foreslået, at titlen ”sekretær” ændres til ”næstformand”, da denne betegnelse mere korrekt beskriver de forskellige funktioner, der er tilknyttet posten. Vedtaget.

 

 • Valg af formand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og revisorer

 

 1. Valg af revisorer: Bent Raungaard og Christian Gerdes blev genvalgt.
 2. Valg af formand: Mette Marie Madsen blev genvalgt.
 3. Valg af næstformand: Erik C. L. Grove  blev genvalgt
 4. Valg til bestyrelsen:
  1. Region Nord: Mette Marie Madsen og Erik C. L. Grove blev genvalgt som anført under pkt 7. og 8.
  2. Region Syd: Mikael Kjær Poulsen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Tina Svenstrup Poulsenskulle i henhold til vedtægterne træde ud af bestyrelsen. Jesper K. Jensen blev valgt.
  3. Region Øst: Berit Thornvig Philbert og Charlotte Larroude trak sig begge fra bestyrelsen. Dan Eik Høfstenog Linnea Hornbech Larsen blev valgt. Regionsfrie mandat: Thomas Christophersen trak sig fra bestyrelsen. Rasmus Møgelvang blev valgt.
 1. Eventuelt: Der var intet under eventuelt.
Gå til toppen