21. marts 2007 på Hotel Kolding Fjord

Referat ved Christian Jøns
 

Dagsorden

1.

Valg af dirigent: Susette Krohn Therkelsen blev valgt som dirigent og kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.

Formandsberetning: Tina Svendstrup Poulsen berettede fra året der var gået, bla. om de ændringer der er sket vedrørende dette års FYC-møde i form af øget interaktivitet under forelæsningerne, om de ændrede forhold på speciallægeuddannelsen specielt med hensyn til kurserne, samt om oprettelsen af FYC og DCSs uddannelsespris som uddeles til en læge/afdeling, der i årets løb har udvist en ekstraordinær indenfor uddannelsen af yngre læger. Prisen er på 25.000 kr. Til sidst takkede formanden for opbakningen i formandsperioden. Formandsberetningen blev godtaget uden indvendinger.

3.

Beretning fra FYC’s medlemmer fra DSC’s udvalg: Formanden aflagde beretning fra Vudvalget. Susette Krohn Therkelsen aflagde beretning fra vurderingsudvalget. Foreløbig er pointsystemet ikke definitivt afskaffet, og der var opbakning til, at Susette fortsatte som medlem af udvalget, indtil dette nedlægges. Berit Thornvig Jensen og Tina Svenstrup Poulsen aflagde beretning fra de regionale videreuddannelsesudvalg i region Øst og Syd.

4.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer Kristian Øvrehus. Fastlæggelse af kontingent (foreslået uændret 150 kr. årligt): Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Kontingentet er uændret 150 kr. årligt.

5.

Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne: Der var ingen indkomne forslag.

6.

Valg af revisorer: Bent Raungaard og Christian Gerdes vælges som revisorer for næste valgperiode.

7.

Valg af formand: Den nuværende formand Tina Svenstrup Poulsen blev genvalgt.

8.

Valg af sekretær: Den nuværende sekretær Kristian Altern Øvrehus blev genvalgt.

9.

Valg til bestyrelsen: Region Nord: Bent Raungaard skal i henhold til vedtægterne træde ud af bestyrelsen. Mette Marie Madsen blev valgt til bestyrelsen. Niels Henrik Krarup er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Region Syd: Tina Svenstrup Poulsen og Kristian Altern Øvrehus blev valgt jævnfør punkt 7 og 8. Region Øst: Berit Thornvig Jensen er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Christian Jøns trækker sig fra bestyrelsen. Mads Møller Pedersen blev valgt til bestyrelsen. Hanne Rasmussen er blevet overlæge og træder ud af bestyrelsen. Det regionsfrie mandat besættes af Thomas Christophersen, region Syd.

10.

Eventuelt: Der var intet under eventuelt.

Gå til toppen