18. - 19. april på Hotel Comwell Middelfart

Referat ved Erik C. L. Grove

FYC´s årsmode faldt traditionen tro pa en solbeskinnet forårslørdag i april, der trods det gode vejr igen trak rekord mange deltagere.

Genoplivet - Hvad nu?

1. reservelæge Jens Rosenberg, Bispebjerg Hospital, holdt på glimrende og systematisk vis første indlæg: Genoplivet – Hvad nu? og fremlagde indledningsvist baggrundsdata for in hospital mortality hos patienter med ROSC (return of spontanous circulation) hos voksne (67%), børn (55%), patienter flyttet til Intensiv efter ROSC (71%) og for out of hospital cardiac arrest patients med ROSC mere varierende mellem 50-90%. Overlevelseskæden og dens formål – at bevare normal cerebral hjernefunktion, stabil hjerterytme, adækvat organperfusion og bevarelse af livskvalitet – blev kort gennemgået. Herefter Post-cardiac arrest syndrom med focus pa 1) hjernens manglende autoregulation efter ROSC 2) hjertet med stunning, nedsat cardiac output og AKS 3) systemisk iskæmi / reperfusion samt 4) præcipiterende årsager: de 4 H’er og T’er.

 

Behandlingen med systematisk patienttilgang hentet fra ALS blev præsenteret inkl. monitorering, mål-vardier og rationalet for terapeutisk hypotermi. Afslutningsvis blev den svære vurdering af patientens prognose omtalt.

Nycomeds rejselegat 

Herefter blev NYCOMED´s rejselegat 2009 uddelt. De 50.000 kr. blev uddelt i 5 portioner:

  • Thomas Sehestedt, klinisk assistent, Glostrup Hospital, Kardiovaskulær Sektion, modtog legatet til studierejse i forbindelse med sit projekt, der vil prøve at isolere genetiske kendetegn for personer i høj risiko for iskæmisk hjerte-karsygdom.
  • Frederik Folke, klinisk assistent, Gentofte Hospital, modtog legatet til aktiv kongresdeltagelse med et abstract, der belyser sammenhængen mellem præhospitalt hjertestop og indtag af NSAID og vandt i øvrigt prisen for ACC´s Best Poster. Stort tillykke herfra.
  • Tina Ken Schramm, 1. reservelæge, Hjertecentret, Righospitalet, modtog legatet til en oral præsentation ved American Diabetes Scientifi c Sessions. Abstractet omhandler risikoen for kardiovaskulær død ved anvendelse af perorale antidiabetika.
  • Peter Haubjerg Nielsen, stud. med., Århus Universitet, har under et forskningsår på Hjertemedicinsk afd. B, Århus Universitetshospital, Skejby, lavet opfølgning på DANAMI-2 patienter. Legatet gik til præsentation af data som poster ved ACC, udvalgt til Best Poster Competition.
  • Jacob Pontoppidan, Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, fik legatet til oral præstentation af sit abstract med titlen: »Symptomatic and asymptomatic atrial fi brillation after pulmonary vein ablation and the impact on quality of life« ved Heart Rhythm.

Tillykke til alle legatmodtagerne!

Uddannelsessession

Tina Svenstrup Poulsen (DCS’s yngre repræsentant i ansættelsesudvalget i Region Syd) gennemgik standardskemaet for hoveduddannelsesansøgning for Intern Medicin: Kardiologi og fremlagde efterfølgende ansættelsesforløbet i Region Syd, hvor der var 13 ansøgere til 3 stillinger. Alle ansøgere var indkaldt til samtale. Herefter blev det beskrevet, hvad man specielt havde lagt vægt på i Region Syd i henhold til de 7 lægeroller. Man mente i udvalget, at klinisk erfaring (medicinsk ekspert) samt forskningserfaring talte mest. Alle ansøgere i Syd – såvel som i de øvrige regioner – blev kort efter samtaledagen kontaktet med besked om, hvorvidt man havde fået en stilling og i modsat fald, hvorfor det ikke var tilfældet (karrierevejledende samtale).

FYC havde ønsket at gennemføre en spørgeskemaundersøgelser til evaluering af form og forløb, men grundet dansk lovgivnings generelle krav om stillingsansøgeres anonymitet var dette desværre ikke muligt. Danske Regioner vil om 2 år evaluere ansættelsesproceduren for de enkelte specialer.

Susette Krohn Therkelsen (DCS’s yngre repræsentant i ansættelsesudvalget i Region Øst) fremlagde ansættelsesforløbet i Region Øst, hvor man ved formøde havde udvalgt 7 ud af 10 ansøgere til 5 stillinger til samtale. Det var ved formødet svært at blive enige om retningslinjer for udvælgelsen af dem, der kom til samtale. Ved selve ansættelsessamtalerne havde to af DCS-medlemmerne samt repræsentanten for Yngre Læger desværre ikke deltaget. I Region Øst havde man ved samtalerne særligt lagt vægt på forskningserfaring.

Vibeke Guldbrand Rasmussen (DCS’s yngre repræsentant i ansættelsesudvalget i Region Nord) fremlagde ansættelsesforløbet i Nord, hvor der havde været et ansættelsesudvalgsmøde på selve ansættelsessamtaledagen forud for samtalerne. I alt havde 16 ansøgt om de 3 stillinger. VGR understregede, at en kort god motiveret ansøgning var vigtig. Man havde ved ansættelsessamtalerne i Region Nord særligt lagt vægt på følgende lægeroller: medicinsk ekspert, forskning samt målrettethed.

Under diskussionen mente flere FYC medlemmer, at kommunikationen mellem de tre regioners sekretariater burde være bedre, så man f.eks. ikke skulle til samtale samme dag i to Regioner. Endeligt blev det nævnt, at man som FYC repræsentant i ansættelsesudvalget burde deltage i andre regioners ansættelsessamtaler og ikke i sin egen Region. Endeligt synes nogen FYC-medlemmer, at det var problematisk, at man tilsyneladende skulle vare forskningsaktiv i Region Øst for overhovedet at komme til samtale.

Nye ph.d.ére

Årets 3 oversigtsforelæsninger var: Søren Fanø, Hjerte-Lungemedicinsk afd., Hvidovre Hospital, med »The influence of opioids on cardial repolarization«, Vibeke Guldbrand Rasmussen, Hjertemedicinsk afd. B, Århus Universitetshospital, Skejby, med “Ergot deriverede dopamin agonister og hjerteklapsygdom « og Dan Eik Høfsten, Medicinsk forskningsafdeling, Svendborg Sygehus, med »Glucosemetabolisme og venstre ventrikels funktion efter AMI«.

Diagnostik af iskæmisk hjertesygdom med CT

Overlæge, ph.d. Morten Bøttcher (MB), Århus Universitetshospital, Skejby, holdt et fremragende oplæg om de diagnostiske muligheder med CT-skanning af hjertet. Baggrunden for den store interesse for hjerte-CT-skanning har bl.a. været den store stigning i antallet af koronarangiografi er. Databaser viser, at 40-46% af alle KAG-undersøgelser er normale eller ikke medfører behov for revaskularisering. MB præsenterede hjerte-CT som en diagnostisk modalitet, der kunne være med til at fungere som fi lter før KAG, specielt hos patienter med intermediær præ-test sandsynlighed for iskæmisk hjertelidelse. Der er aktuelt ikke enighed om udredningsalgoritmen, og MB præsenterede en håndfuld forskellige fl owcharts for mulige udredningsforløb. Derudover blev øvrige indikationer gennemgået i henhold til Dansk Cardiologisk Selskabs holdningspapir om hjerte-CT. Ulemper og aktuelle begrænsninger blev illustreret. Præsentationen var spækket med eksempler og interessante billeder.

Pro-et-contra session om screening af idrætsudøvere

Afdelingslæge, ph.d. Lars Juel Andersen (LJA), Gentofte Hospital, leverede et glimrende pro indlæg, der var ledsaget af en række vældigt illustrative billeder. LJA redegjorde indledningsvist for omfanget af pludselig død hos sportsfolk. Problemet er kvantitativt beskedent med skønsmæssigt kun 1-5 årlige dødsfald i Danmark, men kvalitativt er problemet større, da det hyppigt drejer sig om børn eller unge voksne. De enkelte tilfælde kan potentielt påvirke mange mennesker eksempelvis ved dødsfald under direkte TV-transmissioner. I absolutte tal ses de fl este tilfælde i forbindelse med fodbold og generelt gælder, at den fysiske udfoldelse kan trigge en arytmi hos personer, der oftest har været asymptomatiske. Imidlertid afslører sektion, at ca. 90 % har underliggende ikke erkendt hjertesygdom såsom hypertrofi sk kardiomyopati, arytmogen højre ventrikel kardiomyopati, koronararterieanomalier, primære arytmier og præmatur koronararteriesygdom. De konkrete screeningsprogrammer betinger selvsagt hvilke sygdomme, som diagnosticeres. Hovedargumenterne for screening var ifølge LJA, at det er muligt at detektere asymptomatisk sygdom og gennem behandling og rådgivning om evt. undladelse af bestemte typer eller grader af fysisk aktivitet at reducere dødeligheden. LJA argumenterede for sit standpunkt med gennemgang af en række internationale studier og rekommendationer samt det faktum, at en række store idrætsorganisationer som IOC, FIFA, UEFA, NBA og DBU i stigende grad anbefaler screening.

Overlæge Hanne Rasmusen (HR), Bispebjerg Hospital, fremlagde argumenter imod screening. Som ved andre former for screening er hovedproblemet, at der ikke er nogen ideel test, som er i stand til at skelne perfekt mellem personer i og uden for risiko. Der vil således altid være både falsk positive og negative med deraf følgende konsekvenser for rådgivning af idrætsudøverne. Grænsetilfælde er naturligvis en diagnostisk udfordring, og implikationerne for karriererådgivning og forsikringsforhold må ikke undervurderes. Den videnskabelige evidens for effekten af screening er relativt sparsom, og den til tider falske tryghed og den økonomiske belastning taler også imod screening – et groft skøn viser en udgift på 100.000 kr. pr. sparet liv, hvilket er væsentligt mere end for eksempelvis cervixcancer (30.000 kr.). HR perspektiverede de nævnte forbehold i relation til de klassiske WHO kriterier for screening, der bl.a. omfatter, at sygdommen skal udgøre et væsentligt sundhedsmæssigt problem, at der skal være både diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder, og at screeningsudgifterne bør stå i rimeligt forhold til effekten og sundhedsbudgettet. Et forbehold vedrørende det kvantitativt lille problem med pludselig (hjerte)død blandt idrætsudøvere blev sat nydeligt i perspektiv af et studie, der undersøgte incidensen af akut koronart syndrom – blandt (TV) tilskuere – i forbindelse med VM i fodbold. Det veldesignede studie viste en signifikant stigning i antallet af events i forbindelse med kampene, hvor der blandt tilskuere var markant flere dødsfald end blandt udøverne.

En grundig gennemgang af de anførte problemstillinger er tilgængelig i DCS´s klaringsrapport »Screening af unge idrætsudøvere i Danmark«.

Pacemakere og ICD i vagten

Efter den sportslige duel overtog overlæge Christian Gerdes (CG), Århus Universitetshospital, Skejby med et praktisk og meget relevant emne, nemlig »Pacemakere og ICD i vagten«.

CG indledte med en kort let forståelig beskrivelse af, hvordan en pacemaker virker og redegjorde efterfølgende for de forskellige begreber tærskel, impedans, sensing og beskrev diverse tests, indstillinger og koder. Herefter fulgte følgende fif, som kan bruges i vagten, når man skal vurdere om en pacemaker virker: tag et langt EKG med alle filtre på og kig efter pace-artefakter. Vurder om egen rytme respekteres, paces der korrekt, og er der korrekt capture? Pålæg evt. magnet og iagttag fixed rate frekvens. Husk at ICD-pacemakere hæmmes ved pålægning af magnet dvs. de kan ikke afgive stød, men de går ikke i fixed rate.

Herefter fulgte en række cases med eksempler på exit blok, under og- oversensing, displacerede elektroder, og forbyttede elektroder. Endelig gennemgik CG forholdsreglerne hos patienten med pacemaker, som skal have foretaget et kirurgisk indgreb, CVK-anlæggelse eller DC-konverteres. Principperne bag en ICD gennemgået med fokus på mulige årsager til inappropiate stød og til slut redegjorde CG for ICD-førstehjælp til patienter, som havde været udsat for stød.

Hermed skulle alle være bedre klædt på til at håndtere diverse PM-patienter i vagten.

Torakale aortasygdomme

Sidste foredrag stod Lars Søndergaard fra Rigshospitalet for med en meget inspirerende gennemgang af »Torakale aortasygdomme «.

Lars redegjorde særligt for de sjældne aortasygdomme og for diverse faldgrupper, som man skal være opmærksom på, såsom at ekko kan have blinde vinkler, når aorta ascendens skal vurderes hos patienten med biskuspid aortaklap, og at det er vigtigt at huske livslang BT-kontrol af patienter med coarctatio. Endvidere orienterede Lars om lovende (dyreeksperimentelle) resultater omkring behandlingen af Marfan-patienter og beskrev med en case, som illustrerede dilemmaet omkring graviditet hos en kvinde med Marfan.

Således opdateret omkring de sjældne og alvorlige aorta sygdomme kunne alle drage hjem efter et årsmøde med solid faglig inspiration og herligt socialt samvær.

Bestyrelsen takker medlemmer og foredragsholdere for det store engagement. Powerpointpræsentationer er tilgængelige efter login på www.fyc.dk.

Mødet var venligst støttet af AstraZeneca, BMS/Sanofi Aventis, Boehringer-Ingelheim, MSD/Schering-Plough, Novartis, Nycomed, Servier og ViCare.  

Gå til toppen